Zespół

Maciej Witkowski

Maciej Witkowski

Od 2005 r. Prezes Zarządu Fundacji Neo Media – wnioskodawcy a zarazem lidera partnerstwa powołanego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw – a także studiów podyplomowych w zakresie Informatyka w Zarządzaniu i Administracji. Były pracownik KPMG Audyt, obecnie biegły rewident prowadzący działalność consultingową. Członek Zarządu zakończonego już projektu „Mentoring poprzez IT”, finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu audytu, due diligence, prowadzenia i audytowania projektów unijnych, sprawozdawczości inwestycyjnej oraz poszukiwania finansowania przedsięwzięć na różnym etapie rozwoju – ze szczególnym uwzględnieniem projektów seed i start-up. Inicjator działań zmierzających do   tworzenia spółek   typu   spin-off i spin-out. W ramach pełnionych w Fundacji Nowe Media obowiązków współpracuje  z parkami naukowo – technologicznymi  (Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, Nickel Technology Park Poznań), klastrami innowacyjnych technologii (Klaster Lubelskie Drewno) oraz inwestorami prywatnymi, m.in. zrzeszonymi w sieci „Lewiatan Business Angels”.

m.witkowski@fnm.pl

+48 89 535 91 44

Krzysztof Czaplicki

Krzysztof Czaplicki

Ukończył studia na Kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Podyplomowe Studium Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych UE w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu biznesu oraz w zarządzaniu rozwojem spółek na różnych etapach rozwoju. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, m.in. w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy, budowaniu wartości, planowaniu i usprawnianiu procesów biznesowych oraz projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych. Jest ekspertem w zakresie rozwoju sektora prywatnego; międzynarodowe doświadczenia zdobywał pracując jako Private Sector Liaison Officers Network to the World Bank Group (PSLO Network) dla Grupy Banku Światowego (WB, IFC, MIGA). Specjalista w obszarze związanym z pomiarem jakości i wpływu na wyniki finansowe niematerialnych aktywów w spółkach – metodologia London School of Economics, Fraunhofer Institut z Berlina, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wchodzi w skład zespołów powołanych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oceniających projekty zgłaszane do programów: „Kreator Innowacyjności–wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”. Od momentu jej powstania związany z największą siecią aniołów biznesu ”Lewiatan Business Angels”.

k.czaplicki@fnm.pl

+48 89 535 91 44